ZAPRASZAMY NA SPORTOWE SOBOTY

Od 16.09.2017r. rusza kolejna edycja SPORTOWYCH SOBÓT.

Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W CZASIE „SPORTOWYCH SOBÓT”

 1. Hala Sportowa jest administrowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, zwanej dalej „szkołą”.
 2. Obiekt w ramach „Sportowych Sobót” jest udostępniany nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Tłuszcz w soboty w godzinach od 15 00 do 20 00.
 3. Osobom korzystającym z hali sportowej zostaną wydane karty wstępu założone na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 4. Przed skorzystaniem z hali należy obowiązkowo zapoznać się  z regulaminem korzystania znajdującym się na tablicy przed wejściem do hali a także dokonać akceptacji regulaminu poprzez stosowny wpis w książce rejestrów użytkowników obiektu w „Sportowe Soboty”.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali winny obowiązkowo podporządkować się zasadom korzystania z hali oraz zaleceniom administratora obiektu (obsługi).
 6. Osobom naruszającym porządek i przepisy regulaminu lub nie stosującym się do zaleceń obsługi zostanie odebrana KARTA WSTĘPU.
 7. Na terenie obiektu ( w obrębie szkoły i terenu przyszkolnego zewnętrznego) obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających a także wprowadzania zwierząt.
 8. Zabrania się biegania po korytarzach, schodach, holach itp. oraz stwarzania zagrożeń  narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 9. Zabrania się wnoszenia na halę napojów i żywności.
 10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • założenie czystego obuwia halowego (na jasnym spodzie), nie pozostawiającego podczas używania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp. w holu głównym,do szatni wchodzimy i wychodzimy w zmienionym obuwiu,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • utrzymanie czystości na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali sportowej.
 1. Dzieci i młodzież szkolna korzystają z hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Uczestnicy zajęć nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 3. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 4. Uczestnicy zajęć nie mogą przynosić własnego sprzętu sportowego na halę, korzystają wyłącznie ze sprzętu szkolnego.
 5. Uczestnicy zajęć wypożyczają sprzęt sportowy dokumentując to wpisem w księdze wypożyczeń.
 6. Korzystający z urządzeń sportowych, dla zachowania bezpieczeństwa, w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek zgłaszają ten fakt obsłudze obiektu lub innej  upoważnionej osobie.
 7. Do pomieszczeń socjalnych mają wstęp tylko osoby korzystające z hali. Szkoła udostępnia dwie szatnie.
 8. Organizatorzy mają prawo ograniczyć ilość wydawanego sprzętu.

 

Odpowiedzialność i kary:

 1. Uczestnicy „sportowych sobót” nie są ubezpieczeni przez szkołę i biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, właściwy przebieg zajęć, porządek i dyscyplinę  na użytkowanym obiekcie sportowym oraz w szatni ogólnodostępnej.
 2. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w ogólnodostępnej szatni oraz przedmioty lub dokumenty zagubione na terenie szkoła  nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za szkody powstałe w czasie trwania zajęć sportowych odpowiada korzystający, przy czym podstawą ustalenia odszkodowania jest protokół sporządzony i podpisany przez  obie strony, względnie w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania, sporządzony jednostronnie przez szkołę.
 4. Wszelkie doznane urazy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu lub obsłudze obiektu.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Uczestnicy ponoszą koszty za zniszczony sprzęt sportowy używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu tel. 506 122 820.