REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

 

Niniejszą instrukcję opracowano na podst.:

 

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69.)

 

– Statutu szkoły.

 

 1. Regulamin Hali Sportowej

 

 1. Hala sportowa administrowana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, zwanej dalej „szkołą”.
 2. Bezpośredni nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem hali sportowej sprawuje wicedyrektor ds. sportu.
 3. Hala sportowa czynna jest:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00
 • w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.
 1. W godzinach 7:00 – 17:00 hala sportowa użytkowana jest przez szkołę.
 2. W godzinach 17:00 – 22:00 hala sportowa wynajmowana jest w pierwszej kolejności placówkom oświatowym i stowarzyszeniom z terenu gminy i miasta Tłuszcz.
 3. W godzinach pozostałych hala sportowa wynajmowana jest osobom fizycznym
  i grupom zorganizowanym.
 4. Punkty 3-5 mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania.
 5. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram ustalony przez wicedyrektora ds. sportu i zaakceptowany przez dyrektora szkoły.
 6. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemca.
 7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem (MENU- Cennik).
 8. Z hali sportowej korzystać mogą:
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • dorosłe osoby fizyczne,
 • dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 1. Wynajem hali na zawody sportowe, imprezy artystyczne, wystawy itp. z udziałem widowni odbywa się na podstawie odrębnych umów.
 2. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
 • których stan wskazuje, że są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 1. Z pomieszczeń socjalnych hali sportowej korzystają tylko członkowie grup treningowych bez osób towarzyszących.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • założenie czystego obuwia halowego (na jasnym spodzie), nie pozostawiającego podczas używania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • utrzymanie czystości na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali sportowej.

 

 1. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
 • palić tytoniu, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
 • wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
 • wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry w piłkę koszykową,
 • korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej, bez uzgodnienia z wynajmującym,
 • wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,
 • korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
 • samowolnego korzystania z sali przeznaczonej na zajęcia fitness i siłowni,
 • wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym.
 1. Zajęcia szkolne – grup szkolnych, korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.
 2. Uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają pod jego opieką.
 3. Podczas przerw między lekcjami (zajęciami), a także w czasie wykonywania prac porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.
 4. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub innych osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.
 5. Zabrania się uczniom i zawodnikom używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi szkoły.
 6. Wszelkie skaleczenia lub urazy należy zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.
 7. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali.
 8. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
 9. W czasie zawodów lub innych zajęci organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 10. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień mogą zakazać korzystania z hali sportowej.
 11. W czasie trwania imprez masowych odbywających się w hali sportowej, osoby na niej przebywające zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, policji lub zaleceń organizatora imprezy.
 12. Zabrania się blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.
 13. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub w wydzielonej części Sali.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub wynajmujący).
 15. Ogólnodostępne pomieszczenia hali sportowej są stale monitorowane, zapisy monitoringu mogą być wykorzystane w sprawach przestrzegania regulaminu,.
 16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu kierownictwo hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.
 17. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 18. W hali sportowej i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny, lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 20. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.
 21. Obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 22. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmian stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 23. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
 25. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim przepisów.

 

 

 

Regulamin korzystania z sali fitness

 

Niniejszą instrukcję opracowano na podst.:

 

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69.)

 

– Statutu szkoły

 

 1. Sala fitness jest czynna w godzinach otwarcia hali.
 2. Warunkiem korzystania z sali fitness jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.
 3. Wejście do sali fitness odbywa się po podpisaniu umowy oraz posiadaniu aktualnego karnetu. Zabrania się odstępowania karnetu innym osobom.
 4. Dzieci i młodzież szkolna może przebywać w sali fitness wyłączne pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
 5. Za grupy zorganizowane odpowiedzialność ponosi osoba oznaczona w umowie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z sali fitness pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Z sali fitness mogą korzystać jedynie osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzeń treningowych. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Każda osoba indywidualna lub odpowiedzialna za grupę, która korzysta po raz pierwszy z sali fitness ma obowiązek zgłosić do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń.
 8. Każdy ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 9. Każdy korzystający z sali fitness powinien przebrać się we wskazanej szatni.
 10. Ze sprzętu znajdującego się w sali fitness, należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Uczestnicy zajęć w sali fitness muszą zwracać uwagę na stan aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu, dobierając ćwiczenia o odpowiednich obciążeniach.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się w sali fitness.
 13. Ze względów bezpieczeństwa, czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.
 14. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
 15. Przed wyjściem z sali fitness należy sprawdzić stan techniczny urządzeń. Wszelkie uszkodzenia zauważone wcześniej lub powstałe podczas ćwiczeń należy zgłosić do pracownika hali.
 16. Opiekun hali sportowej nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 17. W sali treningowej nie należy krzyczeć, rzucać sprzętem, zachować się nieprzyzwoicie. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali fitness ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 18. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz dystrybucji jakichkolwiek, wspomagających trening preparatów chemicznych.
 19. Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień mogą zakazać dalszego korzystania z Sali.
 20. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej, w tym w sali fitness zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 21. Osoby naruszające porządek publiczny, lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 22. Ćwiczący odpowiada materialnie za szkody przez siebie spowodowane do udowodnionej rzeczywistości.
 23. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wynajmu hali sportowej/sali fitness

 

Wynajmu hali sportowej/sali fitness dokonuje się po podpisaniu stosownej umowy z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu na podstawie przedstawionych informacji.

 

 1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

 

 1. Kluby, instytucje, zakłady pracy, itp. powinny szczegółowo zaznaczyć (podać):
 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • pełną nazwę wynajmującego,
 • adres klubu, instytucji, zakładu pracy, itp.,
 • szczegółowy termin wynajmu – należy podać konkretny dzień (dni tygodnia), w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,
 • należy wyznaczyć i podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z hali sportowej wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 1. Czas przebywania w szatni po zajęciach/treningach nie może być dłuższy niż 15 min.
 2. Minimalny czasem wynajmu jest 30 min. i wielokrotność.
 3. W przypadku wynajęcia hali sportowej na zawody, turnieje, konferencje, koncerty, imprezy kulturalne i inne, cena uzależniona jest od wielkości i charakteru imprezy. W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.
 4. Cennik hali sportowej przewiduje zniżki na wynajem pomieszczeń w przypadku:
 • Osób niepełnosprawnych,
 • Organizacji treningów w ramach obozów sportowych,
 • Podpisania umowy długoterminowej (powyżej 3 miesięcy),
 • Innych okoliczności – za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
 1. Wynajem hali obejmuje dwie szatnie z zapleczem socjalnym.
 2. Wynajem nie obejmuje ruchomego sprzętu sportowego (piłki, rakiety, itp.).
 3. Ceny wynajmu i usług określa załącznik nr 2.